Programari Lliure i Linux

Articulo 3

Imprimeix Correu electrònic
Tecnologia - Programari Lliure i Linux
dimarts, 24 de maig de 2011 18:31

dkdkdkdkdk


Font
 

Abandó el blog però no als seus lectors

Imprimeix Correu electrònic
Tecnologia - Programari Lliure i Linux
dimecres, 11 d'agost de 2010 19:20

Després d'unes setmanes de reflexió abandono definitivament aquesta plataforma. No significa això que renuncio a la filosofia amb la qual el blog va néixer fa ja gairebé 4 anys, ni molt menys, més aviat al contrari; ni oblit els objectius amb els quals va sorgir. Senzillament el temps ha passat, vull donar un altre rumb i aquest no és el millor lloc per fer-ho, ja que no sé ni com seguir. A més, la pròpia estructura del blog m'aprisiona una mica i necessito escriure amb major llibertat, sense tanta dependència cronològica, esclava d'un temps que moltes vegades ni tan sols disposo.

Quan va aparèixer per primera vegada Amb l'ordinador a coll allà per gener de 2007 jo era gairebé una nouvinguda al món del programari lliure. La meva formació havia passat, com la de molts, per aquells Windows i Word para maldestres o pels equips amb els quals em trobava amb Windows instal·lat (assajo - error en moltes ocasions), i com a molts altres usuaris el programari lliure s'obria pas molt poc a poc i en la majoria de les ocasions sota windows. Però el temps passa i la situació canvia. L'ordinador de la meva aula, JA NO té Windows, el meu portàtil, aquest que porto a coll, JA NO té ni tan sols una doble arrencada, JA NO necessito windows en absolut… així que cada vegada se'm fa més difícil escriure per a usuaris que encara utilitzen windows.

Amb l'ordinador a coll segueix. En un altre lloc, però amb la mateixa intenció formativa, però en programari lliure i des del programari lliure (no oblido algun programa gratuït, que els hi ha i bons, però en el meu equip amb Ubuntu). Si encara així vols continuar llegint-me i, sobretot, continuar aprenent, sabent que tots els continguts es realitzaran sobre una plataforma Ubuntu les meves portes segueixen obertes per a tu. Només has de visitar-me en un altre lloc.

Con el ordenador a cuestas


Si és així, actualitza els teus marcadors i veuen amb mi.


Font
 

En defensa dels drets fonamentals a Internet

Imprimeix Correu electrònic
Tecnologia - Programari Lliure i Linux
dijous, 3 de desembre de 2009 00:53

Ens adherim al manifest. Passa-ho!

Davant la inclusió en l'Avantprojecte de Llei d'Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que:

 1. Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privadesa, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.
 2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de seguir sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert en l'article 20.5 de la Constitució, posa a mans d'un òrgan no judicial -un organisme depenent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.
 3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint traves a la lliure competència i ralentint la seva projecció internacional.
 4. La nova legislació proposada amenaça als nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avanços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentemente de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.
 5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i a Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.
 6. Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adecuen als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com a ineficaces per a la fi que diuen perseguir.
 7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà segueixi sent lliure.
 8. Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa, a l'estat espanyol davant qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.
 9. Proposem una veritable reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva fi: retornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.
 10. En democràcia les lleis i les seves modificacions han d'aprovar-se després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. No és de rebut que es realitzin canvis legislatius que afecten a drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.

Aquest manifest, elaborat de forma conjunta per diversos autors, és de tots i de cap. S'ha publicat en multitud de llocs web. Si estàs d'acord i vols sumar-te a ell, difon-ho per Internet.

A group of journalists, bloggers, professionals and creators want to express their firm opposition to the inclusion in a Draft Law of some changes to Spanish laws restricting the freedoms of expression, information and access to culture on the Internet. They also declari that:

1 .- Copyright should not be plaeu above citizens’ fonamental rights to privacy, security, presumption of innocence, effective judicial protection and freedom of expression.

2 .- Suspension of fonamental rights is and must remain an exclusive competence of judges. This blueprint, contrary to the provisions of Article 20.5 of the Spanish Constitution, plaus in the hands of the executive the power to keep Spanish citizens from accessing certain websites.

3 .- The proposed laws would create legal uncertainty across Spanish IT companies, damaging one of the few areas of development and future of our economy, hindering the creation of startups, introducing barriers to competition and slowing down its international projection.

4 .- The proposed laws threaten creativity and hinder cultural development. The Internet and new technologies have democratized the creation and publication of all types of content, which no longer depends on an old small industry but on multiple and different sources.

5 .- Authors, like all workers, llauri entitled to live out of their creative idees, business models and activities linked to their creations. Trying to hold an obsolete industry with legislative changes is neither fair nor realistic. If their business model was based on controlling copiïs of any creation and this is not possible any habiti on the Internet, they should look for a new business model.6 .- We believe that cultural industries need modern, effective, credible and affordable alternatives to survive. They also need to adapt to new social practices.

7 .- The Internet should be free and not have any interference from groups that seek to perpetuate obsolete business models and stop the free flow of human knowledge.

8 .- We ask the Government to guarantee net neutrality in Spain, as it will act as a framework in which a sustainable economy may develop.

9 .- We propose a real reform of intellectual property rights in order to ensure a society of knowledge, promote the public domain and limit abusis from copyright organizations.

10 .- In a democracy, laws and their amendments should only be adopted after a timely public debat and consultation with all involved parties. Legislative changes affecting fonamental rights ca only be made in a Constitutional law.


Font
 

En defensa dels drets fonamentals en Internet

Imprimeix Correu electrònic
Tecnologia - Programari Lliure i Linux
dijous, 3 de desembre de 2009 00:53

Ens adherim al manifest. Passa-ho!

Davant la inclusió en l'Avantprojecte de Llei d'Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d'internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que:

 1. Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privadesa, a la seguretat, a la presumpció d'innocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d'expressió.
 2. La suspensió de drets fonamentals és i ha de seguir sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra de l'establert en l'article 20.5 de la Constitució, posa en mans d'un òrgan no judicial -un organisme depenent del ministeri de Cultura-, la potestat d'impedir als ciutadans espanyols l'accés a qualsevol pàgina web.
 3. La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i futur de la nostra economia, entorpint la creació d'empreses, introduint traves a la lliure competència i ralentint la seva projecció internacional.
 4. La nova legislació proposada amenaça als nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els successius avanços tecnològics s'ha democratitzat extraordinàriament la creació i emissió de continguts de tot tipus, que ja no provenen prevalentemente de les indústries culturals tradicionals, sinó de multitud de fonts diferents.
 5. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a una indústria obsoleta que no sap adaptar-se a aquest nou entorn no és ni just ni realista. Si el seu model de negoci es basava en el control de les còpies de les obres i en Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, haurien de buscar un altre model.
 6. Considerem que les indústries culturals necessiten per sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adecuen als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades com a ineficaces per a la fi que diuen perseguir.
 7. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà segueixi sent lliure.
 8. Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa, en l'estat espanyol davant qualsevol pressió que pugui produir-se, com a marc per al desenvolupament d'una economia sostenible i realista de cara al futur.
 9. Proposem una veritable reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva fi: retornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.
 10. En democràcia les lleis i les seves modificacions han d'aprovar-se després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. No és de rebut que es realitzin canvis legislatius que afecten a drets fonamentals en una llei no orgànica i que versa sobre una altra matèria.

Aquest manifest, elaborat de forma conjunta per diversos autors, és de tots i de cap. S'ha publicat en multitud de llocs web. Si estàs d'acord i vols sumar-te a ell, difon-ho per Internet.

A group of journalists, bloggers, professionals and creators want to express their firm opposition to the inclusion in a Draft Law of some changes to Spanish laws restricting the freedoms of expression, information and access to culture on the Internet. They also declari that:

1 .- Copyright should not be plaeu above citizens’ fonamental rights to privacy, security, presumption of innocence, effective judicial protection and freedom of expression.

2 .- Suspension of fonamental rights is and must remain an exclusive competence of judges. This blueprint, contrary to the provisions of Article 20.5 of the Spanish Constitution, plaus in the hands of the executive the power to keep Spanish citizens from accessing certain websites.

3 .- The proposed laws would create legal uncertainty across Spanish IT companies, damaging one of the few areas of development and future of our economy, hindering the creation of startups, introducing barriers to competition and slowing down its international projection.

4 .- The proposed laws threaten creativity and hinder cultural development. The Internet and new technologies have democratized the creation and publication of all types of content, which no longer depends on an old small industry but on multiple and different sources.

5 .- Authors, like all workers, llauri entitled to live out of their creative idees, business models and activities linked to their creations. Trying to hold an obsolete industry with legislative changes is neither fair nor realistic. If their business model was based on controlling copiïs of any creation and this is not possible any habiti on the Internet, they should look for a new business model.6 .- We believe that cultural industries need modern, effective, credible and affordable alternatives to survive. They also need to adapt to new social practices.

7 .- The Internet should be free and not have any interference from groups that seek to perpetuate obsolete business models and stop the free flow of human knowledge.

8 .- We ask the Government to guarantee net neutrality in Spain, as it will act as a framework in which a sustainable economy may develop.

9 .- We propose a real reform of intellectual property rights in order to ensure a society of knowledge, promote the public domain and limit abusis from copyright organizations.

10 .- In a democracy, laws and their amendments should only be adopted after a timely public debat and consultation with all involved parties. Legislative changes affecting fonamental rights ca only be made in a Constitutional law.


Font
 
<< Inicia < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 100

Com funciona WikiNotícia?

WikiNoticia es un sistema combinat d'algorismes i persones, que adapta notícies d'altres idiomes al català / valencià, de manera iterativa. Això vol dir que algunes de les notícies poden contenir expressions o paraules incorrectes. Per això els nostres administradors i usuaris (alhora lectors) editen contínuament les notícies per corregir aquestes errades. D'aquesta manera i en molt poc temps, obtenim articles d'alta qualitat.

Només cal que et registris, entrar el nom d'usuari i contrasenya, i ja seràs capaç d'ajudar-nos a crear una gran font d'informació en català! Pots veure ací les preguntes més freqüents sobre com editar notícies.

Registra't i ajuda'ns a millorar